Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

 

FLVB Youth - Annulation des tournois Minimes & Scolaires

 

Opgrond vun de klammenden Zuelen un Infizéierten a fir eis Kanner, hir Elteren a Famillen, souwéi och d’Organisateuren bescht méiglech ze schützen, huet den C.A. an senger Sitzung vum Dënschdeg Owend decidéiert all Turnéier an de Kategorien Minimes a Scolaires mat direktem Effekt ofzesoen.

Mir sinn der Meenung, dass dëse Spillmodus an der aktueller Situatioun net méi dee richtegen ass. No der Allerhellege-Vakanz komme mer ob iech zréck mat engem nei ausgeschafften Spillplang an deem mer et vermeide wäerten sou vill Kanner beieneen an enger Hal spillen ze loossen, wéi et elo an der Tournoi’s Form de Fall ass.

Mir soen iech Merci fir Äert Verständnis.

 

 

Face au nombre croissant de personnes infectées et afin de protéger au mieux nos enfants, leurs parents et leurs familles ainsi que les organisateurs, le C.A. a décidé lors de sa réunion du mardi soir, d'annuler tous les tournois des catégories Minimes et Scolaires avec effet immédiat.

Nous sommes d'avis que ce mode de jeu ne convient plus dans la situation actuelle. Après les vacances de toussaint, nous reviendrons vers vous avec un nouveau plan de jeu dans lequel nous éviterons de laisser autant d'enfants jouer ensemble dans une salle, comme c'est actuellement le cas sous forme de tournoi.

Nous vous remercions de votre compréhension.

 

 

Logo: Facebook