Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

 

Concours

Concours – Letzvolley Academy Maskottchen

Mir siche fir den Optakt vun der Letzvolley Academy en Maskottchen. Verschidde Krittäre sollen heibäi respektéiert sinn:

Et soll e Léiw sinn.
Maskottche soll kënnen op verschidden Aart a weisen benotzt ginn:

Aktioun (Pass, Smash, etc.);
Emotioun (cool, rosen, etc.);
Funktioun (Spiller, Supporter, Abitter, etc.).

Als Ganzt Déier (Kapp, Kierper, Aerm a Been).
Just de Kapp.
Méiglechkeet fir op verschidde Support’en ze printen (T-Shirt, Autocollants, Bréifpabeier, etc.).
All weider Iddi ass wëllkomm.

Schéckt eis äre Projet fir eng Preselektioun op info@flvb.lu bis den 31. Oktober 2020 eran.

De Projet wou zréckbehale gëtt, gëtt mat enger Rees fir 2 Persounen (mat Iwwernuechtung a VIP-Tickets) op d´Superfinals vun der CEV Champions League belount.

Bei Froen zum Concours oder dem Reglement, went Iech w.e.g. och un info@flvb.lu.

 

Wettbewerb – Letzvolley Academy Maskottchen

Zum Auftakt der Letzvolley Academy suchen wir ein Maskottchen. Verschiedene Kriterien sollen respektiert werden:

Es soll ein Löwe sein.
Das Maskottchen soll auf verschiedene Art und Weisen    benutzt werden können:

Aktionen (Zuspiel, Schmetterball, usw.);
Emotionen (cool, verärgert, usw.);
Funktionen (Spieler, Anhänger, Schiedsrichter, usw.).

Als ganzes Tier (Kopf, Körper, Arme und Beine).
Nur der Kopf.
Mit der Möglichkeit auf verschiedene Unterlagen zu drucken (T-Shirt, Aufkleber, Briefpapier, usw.).
Jede weitere Idee ist herzlich willkommen.

Sendet uns bitte euer Projekt zwecks Vorauswahl bis zum 31. Oktober 2020 auf info@flvb.lu.

Jenes Projekt, welches wir zurückbehalten werden, wird mit einer Reise für 2 Personen (samt Übernachtung sowie VIP-Tickets) zu den Superfinals der CEV Champions League belohnt.

Bei Fragen zum Wettbewerb oder zum Regelwerk, einfach eine Mail an info@flvb.lu senden.

 

 

Concours – Letzvolley Academy Mascotte

Pour le démarrage de la Letzvolley Academy, nous recherchons une mascotte. Les critères suivants doivent être respectés:

Ça doit être un lion.
La mascotte doit pouvoir être utilisée de différentes manières:

Actions (passe, smash, etc.);
Émotions (calme, colère, etc.);
Fonctions (joueur, supporter, arbitre, etc.).

Comme animal entier (tête, corps, bras et jambes).
Seulement la tête.
Avec la possibilité d'imprimer sur différents supports (T-Shirt, autocollants, papier en-tête, etc.).
Toute autre idée est la bienvenue.

Envoyez-nous votre avant-projet pour une présélection jusqu'au 31 octobre 2020 sur info@flvb.lu.

Le projet que nous allons retenir, sera récompensé d'un voyage pour 2 personnes (hébergement et billets VIP inclus) aux Superfinals de la CEV Champions League.

Si vous avez des questions concernant le concours ou le règlement, il vous suffit d'envoyer un mail à info@flvb.lu.

 

Contest – Letzvolley Academy Mascot 

For the start of the Letzvolley Academy we are looking for a mascot. Different criteria should be respected:

It should be a lion.
The mascot should be able to be used in different ways:

Actions (pass, smash, etc.);
Emotions (cool, angry, etc.);
Functions (player, fan, referee, etc.).

As a whole animal (head, body, arms and legs).
Only the head.
With the possibility of printing on various supports (T-Shirt, stickers, letterhead, etc.).
Any other idea is welcome.
Jede weitere Idee ist herzlich willkommen.

Please send us your project for pre-selection until 31 October 2020 on info@flvb.lu.

The project that we will retain will be rewarded with a trip for 2 persons (including accommodation and VIP-tickets) to the Superfinals of the CEV Champions League.

If you have any questions about the competition or the rules, just send an email to info@flvb.lu.

 

 

Logo: Facebook