Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

 

LuXembourg, let's make it happen

LuXembourg - Let’s make it happen": signature des conventions de partenariat avec le COSL, 24 fédérations sportives et 6 athlètes de haut niveau.

"Let's make it happen": en 9.3.2018 gouf d'Ënnerschrëft ënnert d'Verlängerung vum Partenariat tëschent dem Ministère de l'Economie an der Lëtzebuerger Volleyballsfederatioun gesat. D'FLVB ass frou däerfen mat sengen Spiller a Spillerinnen Ambassadeur fir eist Land ze sinn.

 

Communiqué

 

Logo: Facebook