Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

Fir eise Nowues

by Tom Kirtz

 

Héi ass de Rapport vunn eiser leschter Jugendkommissiouns Versammlung, wou mir bei den Minimes/Scolaires elo ann Divisiounen spillen. Reglementer vunn denen verschiedenen Divisiounen stinn am Rapport. Feuille de Match, Feuille d’incription a.s.w fannt dir op dem Site vunn der FLVB enner Downloads. Die neckst Jugendkommissionsversammlung giffen mir no dem Championnat machen d.h enn Mai ufanks Juni.  

 

Logo: Facebook